ALLES OVER DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE*

A] Vooraf:

De veiligheidsinstructie bestaat omdat zonder Bewijs van  Vakbekwaamheid niet met gewasbeschermingsmiddelen mag worden gewerkt. De Veiligheidsinstructie is het meest eenvoudige bewijs van vakbekwaamheid. Een Veiligheidsinstructie volstaat slechts in specifiek aangegeven omstandigheden. Zowel (1) de teelt, als (2) de handeling als (3) het middel zijn voorgeschreven. Wanneer aan deze drie voorgeschreven omstandigheden niet wordt voldaan is een volledig Bewijs van  Vakbekwaamheid vereist. 

B] Voor wie is de Veiligheidsinstructie 

De instructie is bedoeld voor medewerkers die geen vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming hebben. De instructie moet gegeven worden door een vakbekwaamheidshouder op het bedrijf waar de medewerkers werkzaam zijn. De instructie moet gaan over de handeling waar de medewerkers mee aan de slag zijn.

Als de medewerkers elders al een instructie hebben gevolgd, moet daarvan een bewijs zijn. De instructies zijn vijf jaar geldig.

C] In welke omstandigheden volstaat een Veiligheidsinstructie:

De regeling gewasbescherming zijn een beperkt aantal handelingen met middelen opgenomen, waarvoor een veiligheidsinstructie volstaat.

Het aantal handelingen kan in de loop der tijd wijzigen.

Artikel 6.3a. Instructie vakbekwaamheid gewasbescherming [Treedt in werking per 26-11-2012]

1.   De handelingen, die in aanmerking komen voor een bewijs van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, zijn:

 1. het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine;
 1. het in een laboratorium ten behoeve van plantaardige weefselkweek in vitro gebruiken of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die volgens de desbetreffende toelating zijn bestemd om de levensprocessen van planten te beïnvloeden;
 1. het bestrijden van aardappelopslag door middel van een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat door middel van handapparatuur, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 1. het doden van ongewenste planten met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat bij de selectie van bolgewassen en andere planten ten behoeve van veredeling, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.
 1. pleksgewijze onkruidbestrijding met handapparatuur gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel  op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 1. pleksgewijze onkruidbestrijding met handbediende slangen voorzien van spuitdop en afschermkap verbonden aan een trekker met spuittank gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen, voor zover de spuittank is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 1. stobbebehandeling met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 2. toepassing van bewortelingspoeders op basis van indolylboterzuur;
 1. uithangen van dispensers met middelen op basis van feromonen voor feromoonverwarring in fruitteeltgewassen;
 1. insmeren van stammen met middelen op basis van kwartszand voor wildafweer in fruitteeltge-wassen;
 1. het vullen van bewaarbakken voor na de oogst van snijbloemen met een gebruiksklare oplossing naoogst toedienen van houdbaarheidsmiddelen aan bewaarbakken met snijbloemen m.u.v. middelen met gevaarsymbool Xn schadelijk, voor zover de oplossing is bereid door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 1. het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdoseer-apparatuur middel(en) op basis van pencycuron worden toegediend tegen Rhizoctonia, voor zover de poederdoseerapparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 1. het bedienen van een machine voor fytodrip in uitgangsmateriaal, voor zover de machine is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.

D] Waarop wordt een Veiligheidsinstructie beoordeeld

De veiligheidsinstructie moet zijn goedgekeurd door Bureau Erkenningen en dient getoetst te worden aan in de regeling aangegeven criteria:

Artikel 6.3a. Instructie vakbekwaamheid gewasbescherming [Treedt in werking per 26-11-2012]

2.   Bureau Erkenningen van de AOC-raad erkent een instructie, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, indien zij ten minste voorlichting geeft over:

a.   welke gevaren en risico’s voor de mens, gehouden dieren en het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn verbonden aan het gebruik van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de concrete handeling;

b.   wat de symptomen van vergiftiging en de in voorkomend geval te nemen eerste-hulp- maatregelen zijn;

c.   wat de veiligste werkpraktijken zijn;

d.   hoe restanten van het middel en aangebroken verpakkingen moeten worden opgeruimd, en

e.   welke noodmaatregelen moeten worden genomen in geval van lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Ook wordt in de beoordeling gevraagd, hoe de instructie gegeven gaat worden. Bureau Erkenningen vormt zich zo een beeld of het plan van de instructie leidt tot het gewenste resultaat: veilig werkende medewerkers. (zie bijlage 1

E] Hoe aan een veiligheidsinstructie te komen

Mogelijkheid 1:                Een bedrijf kan een geldige instructie kopiëren van andere instelling of bedrijf. De instructie moet dan wel uitgevoerd worden zoals het oorspronkelijke bedrijf of instelling die goedgekeurd heeft gekregen. De geldigheid van de instructie blijft zoals afgegeven aan het oorspronkelijke bedrijf of instelling.

U hoeft geen melding te doen bij Bureau erkenningen dat u de veiligheidsinstructie heeft gekopieerd. Wel moet de deelname aan de veiligheidsinstructie  worden vastgelegd en op uw bedrijf bewaard worden.

Mogelijkheid 2:                Een bedrijf ontwerpt zelf een veiligheidsinstructie voor één van de aangegeven handelingen. Zie het aanvraagformulier

F] Welke documenten komen voor:

1) een document waarin wordt toegelicht hoe de veiligheidsinstructie wordt opgezet en uitgevoerd - zie bijlage 1

2) een document om vast te leggen dat de werknemer de instructie heeft gevolgd (een voorbeeld staat op www.erkenningen.nl - zie bijlage 2)

3) een document waarop staat wanneer en waar de werknemer de instructie heeft gevolgd (een voorbeeld staat op www.erkenningen.nl -  zie bijlage 3)

*Aan dit voorlichtingsmateriaal van Bureau Erkenningen kunnen geen rechten ontleend worden.

Bijlage 1

INDIENEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIE …..

In de regeling gewasbescherming gewasbeschermingsmiddelen en biociden is m.i.v. 26 november 2012 voor de handeling:

In dit blokje is de omschrijving van de handeling opgenomen

een veiligheidsinstructie voldoende om met deze middelen te mogen werken.

Naam aanvrager (voorl. tussenv achternaam)

Voorgedrukt uit de aanvraag

Adres, huisnummer, woonplaats

Voorgedrukt uit de aanvraag

Tel nr aanvrager

Voorgedrukt uit de aanvraag

e-mail aanvrager

Voorgedrukt uit de aanvraag

 

 

Titel

Voorgedrukt uit de aanvraag

Aanvraag code

Codenummer uit de aanvraag

Naam of toelatingsnummer(s) van middel(en)

Zelf invullen

Wat is het doel van de instructie

Zelf invullen

Hoe gaat de instructie in zijn werk

Zelf invullen

Wat is de inhoud van de instructie

Zelf invullen

Hoe wordt aandacht besteed aan:

a) welke gevaren en risico’s voor de mens, gehouden dieren en het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn verbonden aan het gebruik van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de concrete handeling;

Zelf invullen

b) de symptomen van vergiftiging en de in voorkomend geval te nemen eerste-hulp- maatregelen zijn;

Zelf invullen

c) wat de veiligste werkpraktijken zijn;

Zelf invullen

d) hoe restanten van het middel en aangebroken verpakkingen moeten worden opgeruimd

Zelf invullen

e) welke noodmaatregelen moeten worden genomen in geval van lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Zelf invullen

Hoeveel tijd neemt de instructie in beslag

Zelf invullen

Groepsgrootte:

Zelf invullen

Meegestuurde documenten:

Zelf invullen

Invullen door beoordelaar:

Goedgekeurd op:

 


Bijlage 2

Deelnameformulier Bedrijfsadministratie

 

Erkenningsnummer Veiligheidsinstructie: …………….

 

 

De instructie is gegeven door:

Naam: ……………………………………………………………………………

Bedrijf:………………………………………………………………………….

In bezit van:

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming + Distribueren

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Nummer van het bewijs van vakbekwaamheid:……………………………..

Geldig tot: …………………………………….

Te: …………………………………………….

Datum instructie: …………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………….

 

De instructie is gevolgd door:

Naam

Geboortedatum

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier is een model en kan vervangen worden door elk willekeurig ander formulier of document. Wel moet vastgelegd worden welke instructie de werknemer heeft ontvangen , van wie en wanneer.

Bijlage 3

 

 

Deelnameformulier werknemer

 

Erkenningsnummer Veiligheidsinstructie: ………..

 

 

De instructie is gegeven door:

Naam: ……………………………………………………………………………

Bedrijf:………………………………………………………………………….

In bezit van:

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming + Distribueren

¨ Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Nummer van het bewijs van vakbekwaamheid:……………………………..

Geldig tot: …………………………………….

Te: …………………………………………….

Datum instructie: …………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………….

 

De instructie is gevolgd door:

 

Naam:

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier is een model en kan vervangen worden door elk willekeurig ander formulier of document. Wel moet vastgelegd worden welke instructie de werknemer heeft ontvangen , van wie en wanneer.